25. 5. 2020 Informace pro rodiče

INFORMACE K POBYTU DĚTÍ VE ŠKOLE OD 25. KVĚTNA DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • 25. 5. 2020 žák přinese čestné prohlášení a přihlášku. Bez nich nebude vpuštěn v pondělí do školy.
 • Četné prohlášení, přihláška do skupiny a pokyn MŠMT jsou na webových stránkách školy.
 • V listinné podobě k vyzvednutí u paní Kutnarové – po předchozí telefonické domluvě.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude informována krajská hygienická stanice.
 • Škola bude pro žáky otevřena od 7:30. Dříve žáci nevstupují do budovy školy.
 • Svoz pro žáky z Vitiněvsi bude v 7:15.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci s rouškou vstupují do budovy školy jednotlivě, na vyzvání pracovníka školy. (Prosíme rodiče, aby natrénovali s dětmi manipulaci s rouškou.)
 • Všem žákům bude preventivně u vchodu do školy měřena teplota.
 • Dítě bude mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich odkládání.
 • Řízené aktivity začínají v 7:45 a končí v 15:00.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (bude s nimi seznámen ve škole), jejich opakované nedodržení, je důvodem  k vyřazení žáka ze skupiny.
 • V provozu bude školní výdejna – všichni žáci mají oběd číslo 1.
 • Odchod žáků bude organizován na základě informací z přihlášek žáků.
 • Vyzvedávající osoba nevstupuje do školy. Zazvoní a vyčká příchodu pracovníka školy nebo dítěte.

Otevření školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

 • od 25. 5. 2020 máte možnost poslat děti do školy,
 • účast ve škole je dobrovolná,
 • vyučování nebude probíhat klasickou formou,
 • rodiče a příbuzní dětí nesmí vstupovat do budovy školy,
 • přijetí dítěte do školní skupiny je podmíněno podepsáním čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost,
 • do školy smí pouze dítě úplně zdravé, bez rýmy, kašle, vyrážky,…
 • Chci jen upozornit, že provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 děti zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem…do konce školního roku 2019/2020 nebude.
 • Provoz školy od 25. 5. 2020 bude velmi odlišný: 
  • v uzavřených skupinách budou plněny tytéž úkoly, které budou nepřítomní spolužáci plnit doma v rámci tzv. distanční výuky,
  • třídní učitelé se s dětmi nemusí vůbec setkat,
  • skupiny se téměř nebudou potkávat,
  • děti budou muset dodržovat od sebe dostatečné odstupy,
  • v budově školy budou muset nosit roušky, sundat si je mohou pouze na pokyn vyučujícího,…
 • Upozorňuji na výrazně odlišný provoz školy proto, abych předešla dětskému zklamání „že to v té škole není jako dřív“.

Prosím, dejte nám vědět do 8. 5. 2020, zda Vaše dítě do školy nastoupí.

Bližší pokyny budou následovat po zjištění, kolik dětí nastoupí.

                                                         Pěkný den
Jana Zelená

  Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. 
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

On-line procvičování

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

UčíTelka

Projekt České televize UčíTelka aneb Když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. „Každý všední den od devíti startuje vyučování. Učební blok bude trvat třicet minut a bude určen vždy pro jeden ročník prvního stupně s krátkou přestávkou v podobě vzdělávacích pořadů z produkce Déčka. Vysílání bude pravidelné, abychom i rodičům umožnili přizpůsobit podle něj denní program. Výukovou hodinu v kulisách školní třídy povede vždy jeden učitel, vyučování se zúčastní také tři děti,“ vysvětluje vedoucí projektu Luboš Rosí.

Zdroj: upraveno z https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3062122-ceska-televize-v-pondeli-spusti-vysilani-pro-skolaky-porad-ucitelka-okamzite-reaguje

Mimořádné opatření

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost, kteří následně rozhodnou o karanténě.