ZÁPIS do 1. třídy

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU K ZÁPISU DO ZŠ NEMYČEVES

Obecné informace:

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zápis v ZŠ Nemyčeves

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Pro školní rok 2021/2022 je možné přijmout maximálně 15 žáků 1. ročníku.

 1. Do 1. třídy ZŠ v Nemyčevsi budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obcích Nemyčeves a Vitiněves.
 2. Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2020 na naší škole.
 3. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ Nemyčeves.
 4. Dítě s trvalým bydlištěm z jiné spádové oblasti a dítě s trvalým bydlištěm v obci, která nemá spádovou základní školu a jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu.
 5. Všichni ostatní zájemci.

V DŮSLEDKU POKRAČUJÍCÍ NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMICKÉ SITUACE SE  ZÁPISY USKUTEČNÍ  NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MŠMT DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Zápis k povinné školní docházce v této situaci proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním           od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Organizace zápisu

 • Zápis pro školní rok 2021/2022 na naší základní škole  je možný po celý měsíc duben 2021.
 • Potřebné doklady k zaslání
  • V PŘÍPADĚ ZÁPISU ŽÁKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:
 • Vyplněná „Žádost zákonných zástupců k přijetí k základnímu vzdělávání od šk. roku 2021/2022“.
 • Případně kopie dokladu o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
 • Případně kopie rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl povolen odklad pro školní rok 2020/2021 v jiné základní škole).

Pozn. Rodný list dítěte k nahlédnutí bude předložen na první schůzce – jeho kopii nepožadujeme.

 • V PŘÍPADĚ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
 • Vyplněná „Žádost zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky“,
 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP Jičín, popř. SPC Jičín) a
 • posouzení odborného (dětského) lékaře.

Pozn. V případě, že posouzení ještě zákonný zástupce nemá k dispozici, předloží tato vyjádření dodatečně.

V případě zájmu rodičů, uvažujeme o otevření přípravné třídy. Více informací poskytneme rodičům na vyžádání.

 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude rozesíláno poštou a zároveň bude zveřejněno na seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče na úřední desce školy, a to:
 • na hlavních vchodových dveřích školy a
 • na webových stránkách školy – www.zsnemyceves.info

V seznamech bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu bude přiděleno během zápisu. Předpokládaný termín zveřejnění kompletního seznamu je stanoven na den 1. května 2021.

 • Způsoby podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID: rkbhuvx),
 2. e-mailem – zsnemyceves@gmail.com – zde je potřeba elektronického podpisu,
 3. poštou,
 4. osobní podání po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou Mgr. Zuzanou Bernou na tel. čísle 736 633 687.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pro aktuální informace doporučujeme připojit se k facebookové stránce školy pro předškoláky „ZŠ Nemyčeves PŘEDŠKOLÁCI“.

Dokumety: