ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Obecné informace:

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2018 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro školní rok 2019-2020 je možné přijmout maximálně 15 žáků 1. ročníku.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

1. Do 1. třídy Základní školy Nemyčeves budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obcích Nemyčeves a Vitiněves.

2. Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2018 na naší škole.

3. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ Nemyčeves.

4. Dítě s trvalým bydlištěm z jiné spádové oblasti a dítě s trvalým bydlištěm v obci, která nemá spádovou základní školu a jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu.

Průběh zápisu:

Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti a upozorní na případná podpůrná opatření doporučená dítěti pedagogicko-psychologickou poradnou.

Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Rozhovor a další činnosti s dítětem jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání přibližně 30 minut.

Organizace zápisu:

Zákonný zástupce se dostaví v den zápisu. V případě závažných důvodů lze telefonicky domluvit náhradní termín.

Potřebné doklady:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.),
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl povolen odklad pro školní rok 2018/2019)

Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče na úřední desce školy, a to:

  • na hlavních vchodových dveřích školy a
  • na webových stránkách školy –zsnemyceves.info

V seznamech bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které mu bude přiděleno během zápisu. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 18. dubna 2019.

 Jako další vhodná doporučení před zápisem mohou zákonní zástupci využít materiál  „Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy“  v tomto DOPORUČENÍ .

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti