ZÁPIS do 1. třídy

Děkujeme všem za krásné společné chvilky během zápisu, všechny děti moc chválíme. Těšíme se na naše nové prvňáčky v září 2024. Moc gratulujeme.

Odkaz na rezervační systém zde bude umístěn 15. 3.2024. Rezervovat si termín (datum a hodinu) budete moci od pondělí 18.3.2024 od 8:00. Datum a čas rezervace je jedním z kritérií pro přijetí dítěte do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 v případě, že bude více žádostí k přijetí než 15. Jednotlivá kritéria jsou popsána níže na stránce. Do počtu 15 se nezapočítávají děti, kterým bude doporučen odklad školní docházky a ani děti, které se budou vzdělávat podle §38 a § 41.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU K ZÁPISU DO ZŠ NEMYČEVES

Obecné informace:

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

  1. Do 1. ročníku ZŠ v Nemyčevsi budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obci Nemyčeves.
  2. Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2023 na naší škole.
  3. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ Nemyčeves.
  4. Dítě z vesnice, odkud k nám žáci aktuálně docházejí – Vitiněves, Žeretice, Volanice, Češov – Liběšice, Kozojedy, Milíčeves a Slatiny – dle pořadí v rezervačním systému.
  5. Dále pak všichni ostatní zájemci – dle pořadí v rezervačním systému.

Pro aktuální informace doporučujeme připojit se k facebookové stránce školy pro předškoláky „ZŠ Nemyčeves PŘEDŠKOLÁCI“.