ZÁPIS do 1. třídy

Pro aktuální informace doporučujeme připojit se k facebookové stránce školy pro předškoláky „ZŠ Nemyčeves PŘEDŠKOLÁCI“.

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ PŮJDOU K ZÁPISU DO ZŠ NEMYČEVES

Obecné informace:

Plnění povinnosti školní docházky

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Pro školní rok 2023/2024 je možné přijmout maximálně 15 žáků 1. ročníku.

  • Do 1. ročníku ZŠ v Nemyčevsi budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obcích Nemyčeves, Vitiněves a Butoves.
  • Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2022 na naší škole.
  • Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ Nemyčeves.
  • Dítě s trvalým bydlištěm z jiné spádové oblasti a dítě s trvalým bydlištěm v obci, která nemá spádovou základní školu a jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu.
  • Všichni ostatní zájemci.

DALŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY A NA FACEBOOKU PRO PŘEŠKOLÁČKY KE KONCI LEDNA 2023. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE NEVÁHEJTE OZVAT, RÁDI VÁM ZODPOVÍME VŠECHNY DOTAZY.